Guías Académicas

SEGUNDA LENGUA III: CATALÁN

SEGUNDA LENGUA III: CATALÁN

GRADO EN ESTUDIOS HEBREOS Y ARAMEOS

Curso 2023/2024

1. Datos de la asignatura

(Fecha última modificación: 18-04-23 17:20)
Código
103379
Plan
ECTS
6.00
Carácter
BÁSICA
Curso
2
Periodicidad
Primer Semestre
Idioma
ESPAÑOL
Área
FILOLOGÍA CATALANA
Departamento
Lengua Española
Plataforma Virtual

Campus Virtual de la Universidad de Salamanca

Datos del profesorado

Profesor/Profesora
Oriol Prat Altimira
Grupo/s
1
Centro
Fac. Filología
Departamento
Lengua Española
Área
Filología Catalana
Despacho
-
Horario de tutorías
-
URL Web
-
E-mail
Teléfono
-

2. Sentido de la materia en el plan de estudios

Bloque formativo al que pertenece la materia.

Segunda Lengua: Catalán

Papel de la asignatura.

Formación básica

Perfil profesional.

Cualquier profesión relacionada con la filología, traducción, interpretación, escritura, etc.

3. Recomendaciones previas

Asignaturas que se recomienda haber cursado

Para cursar esta asignatura el alumno debe de haber cursado y superado previamente el Nivel Segunda Lengua: Catalán II.

 

Asignaturas que son continuación

Catalán IV. Literatura catalana.

 

4. Objetivo de la asignatura

-Conocer y valorar la lengua catalana y su cultura y su imbricación en la cultura europea.

-Conseguir un dominio intermedio en la comunicación oral y escrita de la lengua catalana.

-Conseguir una buena utilización de las fuentes de información relativas a la lengua catalana (bibliográficas, bases de datos, lugares de Internet, etc.).

 

5. Contenidos

Teoría.

1. Sabeu qui es casa?

Llegir i comprendre descripcions personals, practicar la referència pronominal. La “o” i la “e” àtones. Comprovar l’existència de diferents tipus de text, dissenyar una situació comunicativa. Verbs “ser” i “estar”. Proposicions “a” i “en”. Concordances amb substantius de diferent gènere. Descriure una persona.

2. Tancat per reformes

Referència pronominal. Redactar un informe d’àmbit social. Expressar característiques d’objectes. L’oració composta.

3. Tot un personatge

Presentar personatges. Expressions i dites populars sobre la vida. Escurçaments de la pronúncia. La referència pronominal. Temps verbals en una narració de temps passats. El condicional amb valor de futur. El subjuntiu i el condicional en suposicions. El plusquamperfet d’indicatiu com a passat del passat. L’imperfet d’indicatiu o el condicional en reflexions i comunicacions del passat.

 

 

 

4. Coneixeu la nostra terra?

Textos descriptius i de divulgació cultural i turística. Significat dels principals accidents geogràfics. La persona gramatical segons el grau de formalitat. Les formes de l’adjectiu. Les referències espacials. Les perifrasis verbals.

5. Contem contes

Introducció a una lectura. Els accents diacrítics. La síl·laba tònica. Oracions compostes coordinades. El punt i la coma.

6. Què fem amb la roba?

Lèxic a l’entorn de la roba. La partícula “pas”. La doble negació i els sentits positius o negatius de “ningú”, “res”, “cap”, “gens”, “enlloc”, “mai”, etc. Concordança del participi. El gerundi (i els gerundis irregulars). Sinònims i antònims. Els cartells instructius.

7. Tots a taula!

Experiències relacionades amb el menjar. Els quantitatius. La “b” i la”v”. Els plats d’un menú. El lèxic de la cuina. Els verbs amb formes velaritzades. El guionet en mots compostos. El partitiu. Redacció d’un menú i les receptes.

8. La fira de l’enginy

Passatemps i maneres d’entretenir-se. Crear definicions. La essa sorda. Preparar jocs i passatemps. Anunciar una activitat popular. Els usos de “com”, “com a”, “cap”, “cap a”, “fins”, “fins a”. Incisos, aclariments i aposicions.

9. Vet aquí un gos, vet aquí un gat...

Els animals domèstics. Les oracions subordinades. El text normatiu. Les oracions adjectives explicatives i especificatives. Les oracions de relatiu. Els pronoms relatius “que” i “què”. Expressar acord o desacord.

10. Família educadora

L’exposició oral. La essa sorda i la essa sonora. Adjectius i pronoms indefinits. Els verbs de la segona conjugació.

11. Civisme, si us plau!

Qüestions rellevants de convivència social. El text argumentatiu. La referència pronominal. La sinonímia en la redacció de textos. Les oracions subordinades adverbials. Les oracions modals, temporals, i de lloc. Les oracions causals i consecutives. El “perquè” i el “doncs”. El “perquè”, “per què” i “per a què”.

12. Hi ha canvis a l’empresa

Exposar l’opinió. Els sons palatals. Els connectors. El canvi i la caiguda de les preposicions. Els temps verbals en frases condicionals. Expressar l’acord i el desacord.

13. L’àvia no es pot valdre

Les situacions familiars i el perfil de família. L’atenció sanitària. Les consonats oclusives. Els textos argumentatius d’àmbit familiar. Les consonants oclusives. Els temes ofensius i l’assertivitat. Les subordinades substantives.

14. Conducció i circulació responsables

Els temes d’interès sobre la conducció i circulació responsables. Els canvis fonètics. L’oposició i el contrast. Les preposicions “a” i “en” en complements circumstancials de temps i de lloc. Les oracions subordinades adverbials de temps i de lloc.

15. Per la natura...Fem-hi alguna cosa!

Les propostes col·lectives de millora del medi ambient. El so “ll”. La “l·l· i la “l”. Els connectors textuals. Les majúscules.

 

Todas las lecciones irán acompañadas de ejercicios de prácticas.

Como libro de apoyo para las prácticas de la asignatura se usara Amado, C., Carreté, M. i Esteban, J. (2017). Català. Suficiència. Barcelona: Teide.

También se leerá el libro Soler, S. (2013). L’estiu que comença. Barcelona: Planeta.

6. Competencias a adquirir

Básicas / Generales.

-Conocimiento intermedio de la lengua catalana.

-Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

-Capacidad para buscar materiales e información para el autoaprendizaje.

Específicas.

-Conocimiento intermedio de la lengua catalana.

-Conocimiento intermedio de la gramática de la lengua catalana.

-Conocimiento de la situación sociolingüística de la lengua catalana.

-Conocimiento intermedio de la historia y cultura vinculadas a la lengua catalana.

-Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas de la lengua catalana.

-Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica u otra contenida en bases de datos y otros instrumentos informáticos y de Internet sobre la lengua catalana.

-Capacidad para interrelacionar los conocimientos adquiridos de la lengua catalana con los de otras lenguas.

-Disponibilidad receptiva, crítica y respetuosa ante planteamientos y juicios diferentes

Transversales.

-Planificación y gestión del tiempo.

-Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.

-Apreciación de la diversidad y multiculturalidad.

7. Metodologías

-Las actividades presenciales (60h; 4h por semana) serán de carácter obligatorio. Se desarrollarán preferentemente en el aula, aunque esta esté dotada de una configuración específica, y requerirán la presencia y participación activa del alumno.

 

-Se utilizarán recursos audiovisuales e informáticos. La metodología será activa y participativa.

 

-También habrá actividades dirigidas. En seminarios se orientará al alumno sobre la realización y exposición de trabajos.

8. Previsión de Técnicas (Estrategias) Docentes

9. Recursos

Libros de consulta para el alumno.

AA.VV. Diccionari de la llengua catalana. Institut d’Estudis Catalans.

AA.VV. (1997). El llibre de la llengua catalana. Barcelona: Castellnou.

Badia i Margarit, A. (1963). Gramàtica catalana. Madrid: Gredós.

Ruaix i Vinyet, J.R. (1986). El català I, II i III. Barcelona: Claret.

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso.

10. Evaluación

Consideraciones generales.

Para la evaluación el profesor se valdrá de los siguientes criterios y medios:

Asistencia y participación en las clases teóricas, clases prácticas, seminarios y exposiciones. Realización de pequeñas tareas. Realización de trabajos durante el curso.

Criterios de evaluación.

-Asistencia y participación en todas las actividades docentes.

-Realización de trabajos y exposición de los mismos.

Instrumentos de evaluación.

Prácticas semanales

Lecturas

Examen

Trabajos individuales y en grupo